Уважаеми колеги,
имаме необходимия минимум изказвания, за да обобщим резултатите по темата за съставяне на критерии за оценка на качеството на едно учебно съдържание.
Два основни елемента се очертаха като възможни предварителни критерии:
• Адекватно отчетени потребности спрямо съответната целева група и
• Представянето на теория, подкрепена с примери, апробирани в практиката.
Опитът на отделните преподаватели и нашия опит като организатори на обучения показва, че изпълняването на тези две условия могат да гарантират пълноценност на едно обучение и съответно възможност на обучаемия да изкачи „пирамидата на Блум” (фигуративния израз на когнитивната последователност формулирана от Блум като „възприемане-разбиране-прилагане-анализ-синтез-оценка”).
В дискусията се очерта факта, че едно учебно съдържание не може да бъде оценявано само по себе си. То може да получи своята оценка чрез съотнасянето си към правилната целева група.
Хомогенността на целевата група се явява ключова предпоставка за овладяването на знанията, заложени в едно обучение. Еднородните или по-точно сходните по знание и опит обучаеми дават еднакъв старт на обучението и за участниците, и за преподавателя. Тази равнопоставеност предразполага към колективност и атмосфера в групата.
Правилно сформираната целева група преследва и еднородни обучителни цели, което изключително улеснява обучителния процес, както и участниците в него, но по-важното е, че предпоставя реализируемостта на постигане на обучителните резултати.
Относно втория елемент – теорията, подкрепена с примери, апробирани в практиката. Само практически доказаното знание има основанието и ефекта да бъде възприето от обучаемите. Тогава може да бъде разбита съпротивата от възприемането на новото и отърсването от статуквото и инертността. В този аспект изключително важен е елемента на „достъпност” на знанието, за да може да се прилага. Нещо повече идеята за достъпността на преподаването чрез споделянето „на личния професионалнен опит на обучаемите дава възможност те да се чувстват значими и зачетени”. Този факт повишава личната ангажираност на обучаемия към преподавания материал.
Няма гаранция, че тези критерии са единствените за предварителна оценка на качеството на едно учебно съдържание. Те са достатъчни да определят рамката, в която да се търси стойностен продукт и изграждат моста към познавателната пирамида на Блум.

С благодарност към всички включили се в дискусията,
Лина Костадинова, отговорящ за методически въпроси