Как SmartNet може да бъде полезен за преподаватели и участници в обучителния процес?

Уважаеми преподаватели,

започваме с новите дискусии в Клуба на лектора, който е с обновена визия и функционалности. Благодарение на  направените промени този дигитален продукт:

Как да структурираме елементите на едно обучение

Приключи обсъждането на темата за балансирането на отделните елементи в обучителният процес при провеждането на обучения в Центъра.

В дискусията се включиха лектори, които преподават в различни направления – както в курсовете за безработни лица, така и в семинарите за служители от държавната администарция на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

Как се усвояват знанията, придобити по време на обучение

В последната дискусия в Е_лаборатория се разискваше темата за подходите за творческо обобщаване на информацията от участниците в обученията. Участниците в дискусията споделиха, че те са предвидили този етап от обучението със специялни обобщителни сесии, с които се затвърждават вече придобитите знания.

Интерактивност и иновативност за качествено обучение на възрастни

От месец септември 2015 г. Министерството на образованието и науката въведе единни принципи за осигуряване на качествено професионално обучение в ЦПО, регламентирани в Наредба №2, която поставя ясни критерии за въвеждане и управление на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучението.
Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.

Предизвикателствата на технологиите в обученията за възрастни

От началото на годината в няколко дискусии в Клуба на лектора се поставиха за обсъждане възможностите за приложение на иновативни методи на обучение чрез нови инструменти, които се предлагат в резултат на развитието на информационните технологии. ЦРЧРРИ развива методически ресурси в областта на обучението на възрастни и един от приоритетите му е технологично нововъведение в иначе конвенционалната форма в зала.