Уважаеми лектори,

 

В съвместната ни работа в Клуба на лектора неведнъж сме поставяли въпроса за разработването и използването на методи и техники, в които обучаемият е в центъра на обучителния процес. Различните видове дискусии и игровият подход са сред темите, предизвикали най-голям интерес в проведените досега дискусии Често срещан проблем обаче е, че в дискусиите активност може да бъде проявена само от някои от участниците, докато други останат пасивни до края на обучението, като в хода на работата пропастта между двете групи се задълбочава. От друга страна, игровите методи имат потенциала да снемат бариерите между участниците и емоционално ангажирайки ги да ги включат активно в обучителния процес, като създават среда на съпричастност и доверие между самите обучаеми от една страна и между обучаемите и лектора от друга.

В научната литература са описани различни възможности за използване на игрови тип дискусии. Такива са например дискусиите, използващи техниката „Аквариум“. При нея обучаемите се разделят на две групи – външен и вътрешен кръг или участниците застават в два полукръга един срещу друг. Има два варианта за реализация на метода. При първия вариант една част от участниците са „експерти“, които споделят мнението си, а друга – наблюдатели, които могат да се намесват в дискусията или не според предварително уточнени предварително правила. При втория вариант този тип дискусия следва предварително обсъждане на проблема в подгрупи, като всяка подгрупа излъчва свой експерт. При затруднения някой от наблюдателите може да влезе в „аквариума“ и да помогне, като за тази цел се слага допълнителен празен стол. Като техника „аквариумът“ може да се използва и за наблюдаване и коментиране на ролева игра, интервю или симулирана консултация.

Друг вариант на съчетаване на игра и дискусия е методът „сачмен лагер“, който може да бъде използван за дискусии, обсъждания, събиране на идеи, мнения и предложения по дадени въпроси, както и за решаване на даден проблем или задача. При този метод участниците се разделят в два кръга – външен и вътрешен, заемайки произволно местата си, като проблемът се обсъжда по двойки от участниците от двата кръга. Когато изтече зададеното време, участниците от вътрешния кръг се преместват с едно място, така че се сформират нови двойки, които дискутират проблема. След като кръгът е завъртян до изходна позиция, всеки участник има възможност да сподели мнението си, формирано в разговорите с останалите.

 

Това са само две от възможните хибридни форми на съчетаване на игровия подход с дискусията.

В настоящата публикация бихме искали да потърсим Вашите идеи за това как дискусията и играта биха могли да бъдат съчетани под формата на „игрова дискусия“. За нас ще бъде полезно да споделите доколко в преподавателската си практика използвате съчетаването на двата метода и по какъв начин. Особено важно за нас е да обсъдим как тези форми на преподаване, които са особено подходящи в обучението на възрастни са приложими в обученията, в които Центърът е специализиран – тези за придобиване на професионална квалификация и обученията в областта на социалната сфера и пазара на труда. Затова Ви каним да споделите Вашия опит, който е особено ценен както за нас като методисти в постоянните ни усилия да направим обученията в Центъра по-ефективни и удовлетворяващи за лектори и обучаеми.