Дискусиите по различни въпроси в течение на курса имат своя принос за създаването на самочувствие у курсистите, че са равностоен партньор в процеса на обучение. Обмяната на личен опит – и на обучаемите и на преподавателя, прави от една страна по-достъпна изучаваната материя, а от друга, предоставя възможност за разглеждането на различни гледни точки дори по уж тривиални теми. Това е и начинът курсистите да бъдат „разбрани” от другите, като заявят открито своята позиция по различни въпроси.

Категория